Ծառայություններ

Ջրտուքն ապահովում է ծրագրերի բազմափուլ և ամբողջական կատարումը:

Ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրություններ կատարելով հիդրոտեխնիկական և քաղաքաշինական բնագավառներում՝ մշակում ենք զարգացման ծրագրեր։
 • Զարգացման ծրագրերի մշակում
 • Քաղաքների և բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակում
 • Տարածաշրջանային պլանավորում
 • Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ
 • Հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություններ
 • Բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրություններ
 • Ուսումնասիրություն
 • Ուսումնասիրություն

Ինստիտուցիոնալ խորհրդատվություն

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման և ջրային ոլորտի համակարգային զարգացման նպատակով համալիր խորհրդատվություն ենք մատուցում՝ մշակելով ոլորտային զարգացման օրենսդրական ու գործնական առաջարկություններ և ինստիտուցիոնալ լուծումներ:
 • Ինստիտուցիոնալ աջակցում և կարողությունների զարգացում
 • Ջրօգտագործող ընկերություններին խորհրդատվություն և աջակցում
 • Ջրային համակարգերի կառավարող մարմինների կազմավորում և օպտիմալացում 
 • Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում 
 • Զարգացման ծրագրերի մշակում
 • Տեխնիկական և ֆինանսական աուդիտ
 • Օրենսդրական կարգավորումների առաջարկում և մշակում

  Ծրագրերի կառավարում

  Որպես խորհրդատու՝ կապող օղակ ենք հանդիսանում պատվիրատուի և կատարողի միջև՝ ստանձնելով ծրագրերի ամբողջական կառավարումը:
  • Ծրագրերի կառավարում
  • Տեխնիկական աջակցում և ուսուցում 
  • Պայմանագրերի կառավարում 
  • Մրցույթների կազմակերպում և գնահատում 
  • Վճարումների կառավարում

   Նախագծում և փորձաքննություն

   Իրականացնում ենք հիդրոտեխնիկական կառույցների, բնակելի, հասարակական և արտադրական օբյեկտների շինարարության համար նախնական և մանրամասն նախագծերի, մրցութային փաստաթղթերի մշակում և տեխնիկական փորձաքննություն, այդ թվում՝ ելակետային տվյալների հավաքագրում, չափագրումներ, տոպոգրաֆիական հանույթներ, երկրաբանական և լաբորատոր ուսումնասիրություններ, համաձայնեցումներ, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատումներ, շինարարության կազմակերպման մասնագրեր և պլանավորում, շինարարության արժեքի գնահատում և այլն:

   Հիդրոտեխնիկական բնագավառում նախագծում և փորձաքննություն.

   • ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգեր
   • ոռոգման համակարգեր (մակերեսային, անձրևացման, կաթիլային և այլն) 
   • ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցեր
   • ջրընդունիչներ
   • խորքային հորատանցքեր
   • ջրամաքրման կառույցներ
   • պոմպակայաններ
   • քլորակայաններ
   • ջրատարներ և ջրագծեր
   • կեղտաջրերի մաքրման կայաններ
   • կոյուղու ցանցեր և կոլեկտորներ
   • ոռոգման ցանցեր
   • ջրանցքներ
   • ինքնահոս համակարգեր
   • դրենաժային համակարգեր
   • հիդրոէներգետիկական օբյեկտներ
   • փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ (ՀԷԿ-եր)
   • ենթակայաններ
   • պոմպերի պաշտպանության և ավտոմատիկայի համակարգեր
   • կառույցների մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) համակարգեր
   • հրդեհաշիջման (հրաշիջման/հրդեհամարման) համակարգեր
   • շենքերի ճարտարագիտական (ինժեներական) ներքին համակարգեր
   • հովացման համակարգեր
   • այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներ:

   Բնակելի, հասարակական, արտադրական և ռազմական օբյեկտների նախագծում և փորձաքննություն.

   • տարածաշրջանների հատակագծեր
   • քաղաքացիական օբյեկտներ
   • բազմաբնակարանային բնակելի շենքեր
   • քոթեջներ և առանձնատներ
   • մշակութային և մարզական օբյեկտներ
   • զվարճությունների համալիրներ
   • արդյունաբերական օբյեկտներ և համալիրներ
   • արտադրական համալիրներ
   • հանքարդյունաբերական ձեռնարկություններ
   • հյուրանոցներ և տուրիստական կենտրոններ
   • վարչական շենքեր
   • կոմունալ և պահեստային կառույցներ
   • շենքերի և կառույցների ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներ
   • մեծ թռիչքի կոնստրուկցիաներ
   • ռազմական օբյեկտներ
   • էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր
   • տարածքներ
   • այլ շենքեր և կառույցներ 

    

    Շինարարության տեխնիկական հսկողություն

    Հիդրոտեխնիկական ոլորտում շինարարության բարձր որակն ապահովելու նպատակով իրականացնում ենք տեխնիկական հսկողություն՝ հաշվի առնելով բնապահպանական և սոցիալական ներգործությունը մեղմացնող միջոցառումների կատարումն ու անվտանգության պահանջների պահպանումը։
    • Շինարարության իրականացման հսկողություն
    • Բնապահպանական և սոցիալական մոնիթորինգ
    • Առողջության և անվտանգության մոնիթորինգ
    • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն
    • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն

    Ուսուցում

    Հետամուտ լինելով ոլորտային զարգացմանը՝ ջրային ռեսուրսների, ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգերի արդյունավետ կառավարման նպատակով նախաձեռնում ենք ուսուցման ծրագրեր:
    • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարում
    • Ոռոգման համակարգերի կառավարում
    • Ջրօգտագործող ընկերությունների (ՋՕԸ-ների) կառավարում, բյուջերի կազմում, տեխնիկական կարողությունների հզորացում
    • ՇՄՍԱԳ գործընթացներ 
    • Առողջության և անվտանգության պահպանում